Tento produkt již nedodáváme!
PARAHEX - šestinásobný paralelní port
 

PARAHEX je zařízení, které rozšíří počítače standardu IBM PC se sběrnicí ISA o dalších šest paralelních portů s flexibilním softwarovým nastavením.

PARAHEX

Poehled vlastností

 • poeet rozšioujících portu: 6, lze dále rozšioovat
 • volitelné rozmístiní portu v adresovém prostoru 100h až 3FCh
 • je-li u více portu nastavena stejná adresa, lze volit, který port má být právi aktivní
 • individuální nastavení typu portu standard nebo extended
 • volba poerušení (IRQ) od portu
 • možnost maskování poerušení od libovolného portu
 • všechny parametry portu lze minit za provozu
 • ihned po spuštiní PC mohou být k dispozici LPT1 (378h), LPT2 (278h) a LPT3 (3BCh)
 • nastavitelná bázová adresa karty 100h až 3FCh
 • ovládací program pro DOS i Windows
 • anglická i eeská verze programu

Paralelní port stále patoí k nejpoužívanijším rozhraním osobních poeítaeu - bylo by asi tižké najít PC, u nihož tento port chybí. Pracuje s bižni používanými úrovnimi TTL, jednoduše se ovládá pomocí osmibitových I/O poístupu a má dobrou propustnost dat v obou smirech. Není proto divu, že si jej oada konstruktéru elektronických zaoízení zvolila jako rozhraní pro poipojení k PC, takže dnes existuje velké množství ruzných hardwarových klíeu, programátoru, emulátoru, simulátoru, logických analyzátoru, osciloskopu, generátoru signálu, zaoízení pro sbir a uchování dat, A/D a D/A poevodníku, jednotek vstupu/výstupu, komunikaeních jednotek atd. s poipojením k tomuto portu.

Jak však na jeden až dva paralelní porty, které jsou v PC k dispozici poipojit více zaoízení? Dokud neexistoval PARAHEX, bylo oešení obtížné nebo neprofesionální: poehazování kabelu, mechanické poepínaee (elektronické poepínaee jsou použitelné pouze pro tiskárny) nebo ruzné kuriozní konstrukce doploující standardní paralelní karty o poepínaee bázové adresy. Nevýhod tichto poístupu je celá oada - velké riziko poškození portu nebo poipojovaného zaoízení, nedefinované stavy na vodieích právi odpojeného portu, nemožnost soueasné einnosti více zaoízení atd.

Proto jsme zkonstruovali PARAHEX - zaoízení, které rozšíoí poeítae standardu IBM PC se sbirnicí ISA o dalších šest paralelních portu. Jednotlivé porty jsou na úrovni registru 100% kompatibilní s klasickým paralelním portem (data, stavové vstupy, oídicí I/O), ale navíc lze u každého portu nezávisle programovi minit jeho bázovou adresu v nejširším možném rozsahu (100h až 3FCh), dále aktivovat nebo deaktivovat poíslušný port - režim poepínaee (po deaktivaci portu zustávají jeho výstupy beze zminy, tj. jsou definované a navíc muže port stále generovat poerušení), dále individuálni nastavit režim standard (datový port je pouze výstupní) nebo extended (data jsou obousmirná), povolit/zakázat poerušení od poíslušného portu atd. Protože u vitšiny osobních poeítaeu testuje BIOS po resetu poítomnost ruzných periferií, je možno nastavit aktivaci standardni adresovaných portu LPT1, LPT2 a LPT3 ihned po spuštiní poeítaee.

PARAHEX se skládá (viz obrázek dole) ze zásuvné karty pro sbirnici ISA osobního poeítaee, poipojené skoíoky s konektory portu (které tak jsou lépe dostupné než na zadní strani PC) a obslužného software, který umožouje snadné nastavování parametru portu. Software je k dispozici ve verzi pro DOS a Windows, v eeštini a v anglietini. Má nikolik zpusobu ovládání, aby uspokojil všechny typy uživatelu - od ovládání myší v oknech až po oízení pomocí parametru z poíkazového oádku a identifikace stavu pomocí errorlevel pro použití v dávkových souborech typu BAT.

complete PARAHEX

Download ovládacího software

Verze DOS

Velikost souboru do 50 kB.

DOS-KAM.ZIP - eeština (kódování Kamenických)

DOS-LAT.ZIP - eeština (kódování Latin2)

DOS-ENG.ZIP - anglietina

Verze Windows

Velikost souboru do 30 kB.

WIN-CZ.ZIP - eeština

WIN-ENG.ZIP - anglietina


 
© ASIX s.r.o. - aktualizace: 11.7.2001