Tento produkt již nedodáváme!
Emulátor EPIC16A
 

Unikátní hardwarový real-time emulátor mikrokontrolérů PIC - EPIC16A je koncipován tak, aby přinesl maximální efektivitu práce při vývoji programů pro nejužívanější mikrokontroléry Microchip PIC.

EPIC16A

Unikátní konstrukce emulátoru nepoužívající bižný emulaení eip, ale moderní programovatelné logické obvody Xilinx, umožnila dosáhnout všech standardních funkcí, a navíc oady vlastností, z nichž mnohé nejsou obvykle nebo principiálni dostupné ani u emulátoru podstatni vyšší cenové kategorie:

 • i za plného bihu emulovaného procesoru lze pozorovat nebo modifikovat veškeré registry (tj. File registry i speciální interní registry jako napo. PC, STACK, PORT, TRIS, LATCH, OPTION, PRESCALER, WREG, ...)
 • rozsahlé možnosti zastavení procesoru (Break) na základi mnoha ruzných podmínek - nejen obvyklé libovolni nastavitelné breaky v pamiti kódu, ale i breaky v datové pamiti (s doplokovou volbou pro poístup k registru, zápis do registru a zápis hodnoty omezené maskou) a speciální breaky: poeteeení easovaee, poeteeení trasovacího bufferu, poeteeení WDT, poeteeení/podteeení stacku, break z externí sondy emulátoru (s volbou nábižné nebo sestupné hrany)
 • mimooádni flexibilní nastavení hodinové frekvence emulovaného procesoru v rozsahu 25 kHz až 20 MHz s krokem asi 40 Hz pomocí interního frekveneního syntezátoru
 • aplikaení napájecí napití od 3 do 6 V - uživatel tedy není nucen používat pouze napití 5 V
 • na emulátoru je k dispozici i stabilizovaný zdroj napití 5 V s proudovým omezením poi 100 mA pro napájení periferií emulovaného procesoru
 • režim off-line: po opuštiní oídícího programu muže emulátor pokraeovat nezávisle v einnosti
 • poehledná indikace režimu pomocí ruznobarevných LED pro sledování einnosti emulátoru (i v off-line režimu): oranžová LED - power on / emulaení hradlové pole nakonfigurováno, eervená LED - Halted, žlutá LED - Break, zelená LED - Run/Step, modrá LED - Sleep
 • je-li emulátor v einnosti poi spuštiní ovládacího software, nastaví se prostoedí do stavu, ve kterém bylo poed jeho opuštiním. Informace o tomto stavu se ukládají do speciální pamiti poímo v hardware emulátoru, ne pouze do konfiguraeního souboru v PC.
 • možnost zapnutí nebo potlaeení resetu z pinu -MCLR a od poklesu napajecího napití pod asi 2 V, detekce i kratkého resetu
 • flexibilní trasování - vypnuto, zapnuto, nebo trasovaní pouze vybraných eástí programu (lze napo. potlaeit trasování eekacích smyeek, a trasovat pouze prubih hlavního programu). Kapacita trasovacího bufferu je 32 kB, tj. 8192 instrukcí.
 • osm sond pro volitelné trasování externích signálu synchronni se etením I/O pinu emulovaného procesoru
 • výstup CLKOUT má spravnou frekvenci i fázi podle nastaveného režimu
 • korektní emulace poeteeení eítaeu Watchdogu, TMR0 (RTCC) a zápisu do interní EEPROM (PIC16C8x) v režimu Halted/Step, kdy se poíslušné eítaee pozastavují mimo platný instrukení cyklus
 • flexibilita interních obvodu emulátoru umožouje softwarové upgrady hardware emulátoru (napo. prostoednictvím Internetu), eventuálni individuální modifikace podle poání uživatele

Emulace jednotlivých typu PIC je oešena nezávislými softwarovými moduly - drivery. V ceni emulátoru jsou drivery pro všechny podporované soueástky.

Aby bylo možné dosáhnout nízké ceny emulátoru, je nutný kompromis mezi velikostí programovatelného logického pole, v nimž jsou funkce emulátoru integrovány, a jeho cenou. Byla zvolena taková soueástka, do níž je možné implementovat všechny jednodušší typy. U nikterých typu s bohatšími perifériemi, kde nemohlo být dosaženo všech funkcí soueasni a poi plné rychlosti, jsou k dispozici dvi verze, každá ureitým zpusobem omezená tak, aby celkovi pokrývaly všechny podstatné funkce.

Emulátor je dodáván s následujícími drivery:

 • PIC16C5x - plná verze, do 20 MHz
 • PIC12C50x - plná verze, do 12 MHz
 • PIC16C55x - bez trasování, Write-Value Breaku a Brown-Out resetu, do 20MHz
 • PIC16C61 - plná verze, do 20 MHz
 • PIC16C71 - dvi verze:
  • 71S - bez trasování, do 12 MHz
  • 71F - bez trasování, Oscillator Start-up Timeru a Write-Value Breaku, do 20 MHz
 • PIC16C711 - bez trasování, Oscillator Start-up Timeru a Write-Value Breaku, do 20 MHz
 • PIC16F84 - bez trasování, do 12 MHz
EPIC16A + probes

Download software a dokumentace

Integrované prostoedí pro emulátor EPIC16A

Podporuje externí poekladae MPASM od firmy Microchip.

Instalace

 • Vytvoote pracovní adresáo (napo. C:\EPIC) a rozzipujte do nij epic.zip (656 733 byte).
 • Pod tímto adresáoem vytvoote podadresáo MPASM (celá cesta je tedy napo. C:\EPIC\MPASM). Jméno je nutné dodržet! Do nij pak rozzipujte mpasm.zip (107 335 byte).
 • Poepnite se do pracovního adresáoe.
 • Chcete-li použít jiný port než LPT1, zmiote nastavení v S.BAT.
 • Spus?te S.BAT.

Dokumentace

dpiccz.pdf (826 688 byte) - eeština

dpicus.pdf (791 195 byte) - anglietina


Doploující informace k manuálu

 
1. Externí poekladae

Software podporuje originální poekladae Microchip MPASM. Tato možnost je v menu Options -> Compiler nastavena jako výchozí, proto je nutné pro práci s puvodním assemblerem zrušit zatržení Use External Compiler, jinak bude poekladae hlásit chyby.

Pro nové projekty doporueujeme používat MPASM, protože puvodní kompilátor již nebudeme dále rozvíjet a v nových produktech podporovat.

 
2. Podpora PIC12C50x

U emulaení hlavice EH08A pro PIC12C50x je nutné poi nastavení pinu GP3 a GP4 - 5 procesoru v menu Option -> Chip Options nastavit soueasni i DIP switche na hlavici.

  GP3 = I/O pin              GP3 = MCLR
 +-----------------+           +-----------------+
 |  +----------+ |           |  +----------+ |
 | 1 |XXX|   |ON|           | 1 |   |XXX|ON|
 |  +----------+ |           |  +----------+ |
 +-----------------+           +-----------------+

  GP4-5 = I/O piny            GP4-5 = oscilator
 +-----------------+           +-----------------+
 |  +----------+ |           |  +----------+ |
 | 2 |XXX|   |ON|           | 2 |   |XXX|ON|
 |  +----------+ |           |  +----------+ |
 +-----------------+           +-----------------+

 
© ASIX s.r.o. - aktualizace: 11.7.2001