Tento produkt již nedodáváme!
Průmyslový systém AX
 


Systém AX je modulární, flexibilní, distribuovaný systém s centrálním řízením a lokální inteligencí, který je určen pro průmyslovou automatizaci.

AXISA + AXIO

Centrální oídící jednotka AXISA (vždy jedna v systému) oídí prostoednictvím sbirnice AX-BUS (založené na elektrické specifikaci RS-485) ruzná periferní zaoízení - jednotku digitálních vstupu a výstupu (AXIO), jednotku analogových výstupu (AXIDA) a jednotku analogových vstupu (AXANA). Zaoízení jsou od centrální jednotky galvanicky oddilena optoeleny a mohou s ní komunikovat na dvou programovi nastavitelných poenosových rychlostech: standard (62 500 Bd - pro délku vodieu do 500 m) a fast (250 000 Bd - pro délku vodieu do 30 m). Periferní zaoízení (AXIO, AXIDA, AXANA) lze provozovat i samostatni, tedy bez poipojení k PC. K soueástem systému lze poeítat i nikterá další zaoízení.

Celkem muže být v systému poipojeno až 15 (resp. 30) periferních zaoízení v libovolných kombinacích. Každé periferní zaoízení má vlastní inteligenci, která umožouje kromi komunikace s nadoízeným PC i realizaci ruzných speciálních zakázkových funkcí.


AXISA - centrální oídící karta do PC

 • centrální oídící jednotka (master) pro zaoízení propojená sbirnicí AX-BUS
 • karta do poeítaee PC se sbirnicí ISA, nastavení bázové adresy v rozsahu 100h - 3F0h
 • inteligentní oadie sbirnice s reprogramovatelným hradlovým polem a volitelni s komunikaením mikrokontrolérem
 • zkratuvzdorný napájecí zdroj pro optické oddilení satelitních karet
 • transceiver s úrovnimi podle normy RS-485

AXIO - digitální vstupy a výstupy

 • 16 digitálních vstupu s úrovnimi 24V/TTL
  • rozhodovací úrovni asi 3 V
  • maximální vstupní napití 30 V
  • vstupy jsou odolné proti zápornému vstupnímu napití
  • optická signalizace vstupních úrovní zelenými LED
 • 16 digitálních výstupu s úrovnimi 24V
  • logická 1 je realizována sepnutím napájecího napití zaoízení, tj. nominálni 24 V
   logická 0 je realizována jako vysoká impedance
  • maximální trvalý spínaný proud je 500 mA na jeden výstup, špiekovi až 2 A
  • výstupy jsou odolné proti zápornému vstupnímu napití
  • optická signalizace výstupních úrovní eervenými LED
 • optické oddilení od sbirnice oídící sbirnice AX-BUS, izolaení napití 2 kV
 • adresa jednotky nastavitelná v rozsahu od 1 do 15
 • programovi nastavitelná komunikaení rychlost standard (62 500 Bd) a fast (250 000 Bd)
 • LED signalizace stavu zaoízení
  • oídící sbirnice pod napitím
  • reset (power-up nebo centrální reset)
  • oídící jednotka sbirnice neaktivní
  • zaoízení aktivováno/deaktivováno oídící jednotkou sbirnice
  • zaoízení odpojeno od systému (nastavena adresa 0)
 • napájení z prumyslového rozvodu 24V
 • umístiní na DIN lištu
 • Zákaznické modifikace!
  Systém je navržen tak aby umožnil implementaci speciálních funkcí na poání zákazníka, jako napoíklad:
  • Logické funkce - kombinaení i sekvenení (hradla AND, OR, XOR, NOT, klopné obvody hranové i úrovoové, ...), napo. je-li toeba realizovat funkci "sepnout výstup 4, jsou-li již sepnuty výstupy 1 a 2 a není-li aktivní vstup 5 nebo 6"
  • Vyhodnocení inkrementálních snímaeu - napo. použití vstupu 1 a 2 pro snímání sinálu z rotaeního inkrementálního eidla a realizace funkce "sepnout výstup 3 v rozsahu úhlu 270 až 330° a výstup 4 v rozsahu úhlu 15 až 18°"

Je samozoejmi možné na základi požadavku zákazníka realizovat i úpravy hardware - napo. zminy vstupních nebo výstupních napi?ových a proudových úrovní atd.

AXIDA - analogové výstupy a digitální vstupy a výstupy

 • 8 analogových výstupu (D/A poevodníky s napi?ovým výstupem)
  • rozlišení 12-bit
  • individuální nastavení každého výstupu:
   • rozsah - 4 možnosti:
    • 0 až +5 V
    • 0 až +10 V
    • -5 až +5 V
    • -2.5 až +2.5 V
   • dostavení zisku a ofsetu
 • 3 digitální vstupy a 3 digitální výstupy

Ostatní vlastnosti (veetni možnosti zákaznických modifikací jako napo. zmina výstupního rozsahu nebo proudový výstup) jsou obdobné jako u zaoízení AXIO.

AXANA - analogové vstupy a digitální vstupy a výstupy

 • 8 analogových výstupu (A/D poevodníky)
  • rozlišení 12-bit
  • softwarové individuální nastavení rozsahu každého vstupu:
   • 0 až +5 V
   • 0 až +10 V
   • -5 až +5 V
   • -10 až +10 V
 • 3 digitální vstupy a 3 digitální výstupy

Ostatní vlastnosti (veetni možnosti zákaznických modifikací jako napo. proudový vstup) jsou obdobné jako u zaoízení AXIO.

Ostatní související produkty

Poevodníky Canon - Wago svorky

 • pro konektory s 25 a 37 piny
 • individuální poipojení/odpojení každého pinu pomocí jumperu
 • poídavné svorky pro napájecí napití (dvojnásobné) a ochrannou zem
Canon to Wago

Na základi požadavku lze vyvinout i další soueásti systému - jako napoíklad regulovatelné napájecí zdroje, výkonové spínaee atd.


 
© ASIX s.r.o. - aktualizace: 11.7.2001